ریشه درعشق

کسی را دوست دارم

و در او ریشه می دوانم

چون گیاهی در خاک

و در او تکثیر می شوم

از شیره جانش

سیراب می شوم

و عشق نثارش می کنم

چون نیامی لبریز از تخمک

در مسیر باد

که همه جا می پراکند

تخم عشق و امید زندگی

تا در هر جا

سرود بودن اوج گیرد

از دستان پر تلاشم

در جشنی از شکوه

در سرزمینی که

نهال عشق ریشه کرده

و درختی تناور

با شاخ و برگ انبوه

به انتظار نشسته

تا عشاق خاک را

زیر سایه سارش

پناه دهد به مهر.

/ 0 نظر / 22 بازدید