قصه

دوستان عزیز: می توانیدبه facebookمن با عنوان "بهروز روا"نیز مراجعه کنید.

این قصه را با من بخوان باقی فسانه ست

            این  قصه ای از  قصه های  عاشقانه ست

یک داستان از ملک و میهن روزرزم ست

                 این داستان قهرمانی ها حماسه ست

یک فصل  نو در د فتر شعرم  نوشته ست

           این فصل را  با من بخوان باقی بهانه ست

یک نغمه در دلهای ما جاوید مانده ست

               آن را بیا با من بخوان باقی گمانه ست

در حسرت یک روزخوش ماندیم و نامد

             این یک نفس باقی و غیر آن روانه ست

/ 0 نظر / 24 بازدید