قصه ی پدر

نقل کردند پدر

در نفس آخر عمر

مادر خویش

صدا کرد و دگر

خامش گشت

گوئیا در لحظات آخر

بین بیداری و خواب

یا حیات و موتش

او به خواب آمده بود

پسر خویش بگیرد

به پرش ، چون سیمرغ

و برد تا به بلندای وجود.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید