بابکم

بابکم برخیز و

ازنو زندگی

آغازکن

گرچه صدها سال

درقلب ودل ما زیستی

دانه های زندگی

درخاک ایران

کشته ای و آب

از خونت دهی

بابکم برخیز ئ ازنو

قهرمانی ساز کن

دل به دریا زن

دوباره شورشی

درکارکن

 

/ 0 نظر / 21 بازدید