شب هجران

شب هجران من مشو تو سحر

                     ور نه این انتظار می دهی به هدر

یار من چونکه شرط کرده می آید

                        چون روی آن نمی شود به ثمر

اول شب  به قصد راز  و نیاز

                      روی خود کرده ام به سوی  قمر

قصه هایی ز دوری و هجران

                       در میانشان  سروده ام به  خطر

زین نمط بس نهفته دارم بیش

                       وا نهادم  به سوز و  خون  جگر

تا  مگر زین  میانه  باد  وفاق

                      دل  بسوزد  رساندش  به  سمر  

/ 0 نظر / 22 بازدید