یلدا

یلدا که یادگار نیاکان رفته است

یادآور بزرگی و مجد گذشته است

آن یادمان پایداری مردم

شکست شب

در اوج تیرگی و سردی و سکوت

دستان به دست هم

با شعله ی امید

 که ره می نمایدش

یلدا فسانه نیست

یلدا سکوت نیست

فریاد روشنی است

از عمق قرنها

در گوش آشنا

یلدا ترانه نیست

یلدا حماسه است

از قعر یک سکوت

یلدا سرود همدلی و اتحاد ماست

یلدا که قصه نیست

سرچشمه ی شروع و برآیند قصه هاست

یلدا که جشن نیست

یلدا ستیزه است

با سردی و سکوت

با سرنوشت شوم

 با ظلمت سیاه

جشنی اگر که هست

پاداش پایداری وپیروزی امید

بر خصم و دشمن است

/ 1 نظر / 26 بازدید