سیزده بدر

((سیزده بدر))

ماه فروردین و روز سیزده

آسمان آرام ماه چارده

آفتاب اندر میانش در خرام

باد نی ابری نی و اغیار رام

سرخوش از آواز چنگ جویبار

گشته ام با همگنانم میگسار

هرچه باشد کامرانی بهر ما

زین میانه شادمانی سهم ما

باری اینک باد سختی می وزد

ابرهارا سوی مشرق می برد

ابرهایی چاق گوئی پا به ماه

آب دارد ریشه در هفتاد چاه

ساعتی دیگر سرشک آسمان

از دو دیده سیل دارد در فشان

تا گیاه و گل همه سیر آورد

خون تازه دررگ پیر آورد

/ 0 نظر / 24 بازدید