دولت امید

این دولت جوانه سبز شکفتن است                       
این دولت سیاهی شب را شکستن است

این دولتی که درطلیعه صبح امید ما                         
در کار همت و ز تباهی گسستن است

از هرچه ریب ورنگ توانی شماره کرد                         
رخسا ره تا فته  به کار سترد ن ا ست

آن کهنه دولتی که به تاراج سفره بود                        
نومید و زار گشته در احوال رفتن است   

اکنون که شور و شراری بدست ماست                          
در کار نظم قافیه ی شعر گفتن است

مردم زپیر و جوان در تلاش خویش  

 امیدشان همای سعادت بدیدن است

/ 0 نظر / 25 بازدید