زبان حال

من خسته دلی کشته به خون خواهم شد

                 زنجیری زندان جنون جنون خواهم شد

صد بارم اگر کشند در مسلخ عشق

                    صد بار دگر غرقه به خون خواهم شد

خورشید اگر به دیدن آید روزی

                   درپایگهش مست وفسون خواهم شد

افسانه ای از نبرد در راه یقین

                          بر تارک دفتر قرون خواهم شد

 

/ 0 نظر / 27 بازدید