صحن انتخاب

در صحن انتخاب

چه هنگامه ای به پاست

گوئی که زیر و رو

رود از رو به زیر هم

هنگام انتخاب دگر باره در رسید

تا سرنوشت چار ساله

دگر باره نو شود

آیا شود که رای من و تو

یکی شود

با رای ما و شما،

 او یکی شود ؟

او دست خویش داده

به دست من و شما

دست دگر نهاده به دستان صالحان

تا چاره ای کند

همه ی درد بی کسان

روحانی ای که

درد کسان درد شده

او از نژاد موسی و همراه خضر نیز

گردیده تا به تکاپو وهمرهی

راهی به سوی نور

گشاید به یکسری

این دختر جوان

و آن پسر تازه گشته سبز

اعضای لشگر سبز جوانه ا ند

تا دولتی به سبزی جوانه

بسازند و بسپرند

دلهای خویش

به گرمای آفتاب.

/ 0 نظر / 27 بازدید