شوق دیدار

هرگز از من دوری مگزین

که بی تو

آسمان دلم تاریک ست

و زندگی

جریانی بی انجام

وقتی تو باشی

زندگی جاریست

در عمق چشمانم

که از عشق مهتاب

پر میگردند

و رو به سوی جهانی

از امید و آرزو

پر می گشایند

زمزمه ای درگوشم

می پیچد و

در دلم می نشیند

که: زندگی با عشق

حتی یک لحظه

بهتر است از

یک عمر

تنهایی و سکوت

که زندگی با عشق

 تفسیر میشود

/ 0 نظر / 25 بازدید