سفری دیگر

سفر بهانه ای بیش نیست

گذر به ناشناخته ها

از بودنی اینگونه

به شدنی دیگر گونه

پرواز روح در اوج

حرکتی میان ابرها

گذر بر مکان های نادیده

در زمانی ناگاه

یا گذری بر زمانها

در مکانی که ترا

به رفتن می خواند

وترکیبی از سفر

در زمان و مکان

پی هدفی زیبا

و شناختی که ناگزیر

همراه آنست

رفتن به مکانی ناشناخته

و کشف معمائی نو

که در زمانی پیش تر

رازی نبوده

وتنها مسیری

بوده برای زندگی

شوق دانستن

و کشف رمزو رازی تازه

اینست آغاز حرکت

برای سفری دیگر.

                   

/ 1 نظر / 24 بازدید
فرشته

بیا تا برآریم دستی زدل که نتوان بر آورد فردا زگل سلام مهربون به روزم ومنتظر حضورت باشد که باران نگاهت در مزرعه اندیشه ام ببیارد.