آینه ها

چه رازیست

در ورای آینه ها ؟

که در خود نهان دارند

می توان از آینه ها گذشت

و رازهای پشت آینه ها را

به تماشا نشست؟

آنسوی آینه ها

دنیائی از زیبائی

در پرده پنهان است

یا سرابی بیش نیست؟

و اگر راز آینه ها را

به تماشا نشستی

بازگشتی دوباره

بدینسوی در انتظار ست؟

چه رمزی پشت آینه هاست؟

چه قدرتی در آن نهفته...

/ 0 نظر / 21 بازدید