توبه

توبه کردم

با تو گویم

"ای عزیز"

توبه کردم

بازگویم آن حدیث

توبه کردم

گل بگویم یا چمن

توبه کردم

گل ببویم ازبرت

توبه کردم

بوسه گیرم از لبت

توبه کردم

قصه های عاشقی

یا حدیث بلبلی

برشاخ گل

قصه ی پروانه ای

در بزم شمع

زین سپس من

توبه کردم

هرچه می کردم بسی

بعداین دیگر

همان گویم که

خواهی تو زمن

توبه کردم

توبه کردن را همی !

/ 0 نظر / 21 بازدید