هیبت سکوت

زمزمه ی سکوت

یا مز مزه ی سکوت

برای من تلاشی ست

برای رویاروئی

برای گفتن نا گفتنی ها

وبرای تو تلاشی ست

که حتی از سکوتم می هراسی

آن که برایم تلخ است

و برایت دردناک

سکوت را زبانی نیست

که بریده اش خواهی

زبانی ست که اگر ببری

چون حرس درختان

هزاران شاخه ی

 نورسته می زاید

آنگاه در می یابی

 "به هزار زبان درسخن است "

/ 1 نظر / 24 بازدید