چشمانت

 

چشمانی زیبا

و آفریننده زیبائی

که زیبائی از چشمان تو

سرچشمه می گیرد

 و چون رودی

در دشت زندگی

جریان می یابد

و همه را طراوت

می بخشد

"راز بزرگ آفرینش"

وسیراب می کند

کام تمام جویندگان

زیبائی را .

 

/ 0 نظر / 53 بازدید