فرق

فرق است

بین آنکه زندگی را

مجموعه ای از خطا میخواهد

و آنکه زندگی برایش

مفهوم تجربه ای ست گران

آنکه میداند

و آنکه خود را به دانستن

می نمایاند

ولی هیچ نمی داند

لیکن زندگی

بیرحم تر ازآن است که می نماید

و سیلی سخت خود را

در گوشت می زند

چون طوفان یخ

آنگاه که خطا هایت را می نمایاند

و دیگر راهی برای بازگشت نمی ماند

و باید در کمال تنهائی

بسوزی و داغ غمهائی

گران بر دلت بماند

که نیاموختی در گذار زندگی.

/ 1 نظر / 25 بازدید