برج میلاد

 

الا ای برج کج رفتار

بد کردار هان

ای آنکه چون مردی

به عصیان در

لباس خویش را کنده

به جای دستهای شکر

سوی آسمان انگار کردی

نیزه ای بهر ستیزه سوی بالا ها

مگر انگاره ی کفری تو

در این سرزمین داعی ایمان

زشب تاصبح هم

با تیر زهر آگین

سرو جان همین مردم

نشان کردی

چرا شرمی نمی داری؟

کجای طرح تو

معماری خوش سازه ی

این سرزمین باستانی را

نمایان می کند آخر؟

به پندار من آن برج

میان عرصه ی آزادی تهران

که نام از آن همی دارد

نشانی از نجابت های این ملت

و در آخر نمادی از

همان تاریخ این ملک

کهنسال است

بی تردید.

/ 0 نظر / 44 بازدید