زیر باران

زیر باران با توبودن

دست در دستت نهادن

عاشقانه شعر خواندن

با تپشهای دل تو

دل تپیدن

ترس را سوئی نهادن

درنگاهت غرقه گشتن

آتشی بر جان فکندن

 ازنگاهت مست گشتن

وز تپش های نگاهت

زندگی را باز خواندن

با تو بودن با تو رفتن

هرقدم با تو

به سوی اوجها

بالی گشودن

خیس گشتن زیر باران

مثل گنجشکی هراسان

گوشه ی دیوار ماندن

یا دویدن زیر باران

سرپناهی وانهادن

سرپناهی نو گزیدن

ازمیان برگهای خیس

پائیزی گذشتن

فرش رنگارنگ زیبا

زیر پای خود گرفتن

بوسه های ریز باران

گونه هایت خیس کردن

رویش بذر حسادت

از دل دیوانه ی من

/ 0 نظر / 22 بازدید