لحظه ها

لحظه ای برای من

ولحظه ای برای تو

گاه اوج گرفتن

به سوی افتخار

یا سقوط در تاریکی

 بدنامی و ننگ

انتخابی لحظه ای

همراه تردید و شک

یا اعتماد و اطمینان

لحظه ای که چرخشی ست

که سر نوشت را

رقم می زند

انتخابی نهائی

از بودنی به شدنی دیگرگونه

اوج گرفتن روحی

و پرواز به سوی ابدی شدن

و صفحه ای نو نگاشتن

در تاریخ افتخار

یا لغزشی سهمناک

و سقوط در گرداب

 اسارتی ماندگار

در زنجیرهای منیت

و خود پرستی ...

/ 0 نظر / 20 بازدید