رنگ عشق

((رنگ عشق))

همی دارم به یادم از جوانی

یکی از عالمی فرزانه پرسید

که رنگ عشق را آیا تودانی؟

همان فرزانه لب با خنده بگشود

که راه ورسم رنگ عشق بنمود:

اگرعشقت پر از شور و جنونست

به رنگ سرخ و آن همرنگ خون ست

اگر دارد زعقل آن هم نشانی

برنگ آبی است و آسمانی

وگر شور و نشاط ست و جوانی

برنگ سبز می باشد نشانی

وگر نومیدی و یاسی در آن گشت

سیاهی رنگ عشق و نام آن گشت

اگر بالندگی همراه آن است

همان نارنجی ست و رنگ شیدست

زمانی هم که هجران رو بدوکرد

برنگ عاشق ست و زرد و زارست.

((خلاصه))

رنگ عشق سرخ و آبی و گاهی سیاه و زرد میباشد

 

/ 0 نظر / 23 بازدید