گردش تهران

از گردش تهران پرسیدی

با پای پیاده ؟

هرگز ستم نکنم

بر تو عزیز ترین

که پیش از تو گشته ام

با تمام وجودم

این شهر درندشت را

با چشمانم که چون

در چشمانم نگری

تصویر ش را ببینی

با گوش هایم که چون

گوش در گوشم گذاری

صدایش را بشنوی

با شامه ام که چون

دماغم را ببوئی

عطر دل انگیزش بیابی

با دستانم که چون

دست در دستم نهی

لطافت تهران را بیابی

با قدمهایم که چون

پای در پایم آویزی

وجب به وجب در یابی

با لبانم که چون

لب بر لبانم گذاری

شیرینی تهران را ببینی

و با تمام پوستم که چون

تن به تنم سایی

گرمی وجودش را بیابی

........

/ 0 نظر / 19 بازدید